Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 76 . stavak 2. točke 1. i članka 80. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 144/22) Naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:

  1. Pivovara Ličanka d.o.o., Donje Svetice 40, 10 000 Zagreb, OIB: 96075941043,
  2. Ličanka – Proizvodnja pića d.o.o., Novoselija bb, 53 213 Donje Pazarište, OIB: 09600848457.