Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura jesu:

  1. nerazvrstane ceste
  2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  3. javna parkirališta
  4. javne garaže
  5. javne zelene površine
  6. građevine i uređaji javne namjene
  7. javna rasvjeta
  8. groblja i krematoriji na grobljima
  9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

 

Osim građevina navedenih iznad, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.