21. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

gg

14. travnja 2023. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 1. I. Izmjene Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu;
 2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023.
  godinu;
 3. Odluka o zaduženju za potrebe provedbe projekta „Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića
  „Pahuljica” u Gospiću;
 4. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na na
  nefinancijskoj imovini za 2023. godinu;
 5. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu;
 6. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Gospić u
  2023. godini;
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
  Gradskom vijeću Grada Gospića za 2023. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
  komunalnog otpada na području Grada Gospića;
 9. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Gospića;
 10. Odluka o osnivanju prava građenja u korist HRVATSKE GORSKE SLUŽBE
  SPAŠAVANJA;
 11. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva Usluga d.o.o. za
  vodoopskrbu i odvodnju;
 12. Odluka o prodaji nekretnine označene kao k.č. br. 3417/4 k.o. Smiljan;
 13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2421, k.o.
  Brušane

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content