Izvješće o provjeri formalnih uvjeta Savjet mladih 2023

                Na temelju članka 10. stavka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 5/14, 7/15) i članka 44. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Odbor za izbor i imenovanja na 4. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2023. godine, sastavio je

I Z V J E Š Ć E

o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova
Savjeta  mladih Grada Gospića

   Temeljem odredbe članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 5/14, 7/15, u daljnjem tekstu: Odluka), Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj 02. studenoga 2022. godine donijelo Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića radi isteka trogodišnjeg mandata članovima Savjeta mladih. Navedenim Zaključkom Gradsko vijeće Grada Gospića ovlastilo je Odbor za izbor i imenovanja za provođenje postupka Javnog
poziva za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića.
  
   Savjet mladih Grada Gospića je savjetodavno tijelo Grada Gospića koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Gospića, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. 

   Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.  Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. 

   Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju pravo predlagati udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (najmanje 30 mladih). 
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 

   Odbor za izbor i imenovanja objavio je Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića na web stranici Grada Gospića i lokalnim web portalima (Lika express, Lika online, Gs press) i Radio Gospiću, dana 17. travnja 2023. godine, a kandidature je trebalo dostaviti najkasnije do 02. svibnja 2023. godine. 
Temeljem objavljenog Javnog poziva u roku je dostavljeno ukupno 9 prijedloga kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića. 

   Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja je na sjednici održanoj 16. svibnja 2023. godine obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavio Izvješće o provjeri te utvrdio Popis važećih kandidatura. 
Uvidom u zaprimljene kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je sljedeće:

I. Od 9 prijedloga kandidatura zaprimljenih u roku, pravovaljano je 9 prijedloga kandidatura i to:

 1. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Antonija Vujnović – članica, rođ. 05.08.1995. god.,
  Ivona Radošević – zamjenica članice, rođ. 11.10.1995. god.
 2. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Željka Rukavina – članica, rođ. 23.09.1996. god.,
  Željka Rožić – zamjenica članice, rođ. 08.09.1994. god.
 3. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Matija Živković – član, rođ. 12.12.1998. god.,
  Maja Baričević– zamjenica člana, rođ. 20.12.2001. god.
 4. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Marin Maras – član, rođ. 18.02.1994. god.,
  Nikolina Uzelac – zamjenica člana, rođ. 27.04.1997. god.
 5. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Luka Krmpotić – član, rođ. 26.01.1996. god.,
  Ivan Turić – zamjenik člana, rođ. 06.05.1995. god.
 6. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Ana Šimunić – članica, rođ. 24.06.1997. god.,
  Marija Šimunić– zamjenica članice, rođ. 15.01.1995. god.
 7. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Ivan-Filip Uzelac – član, rođ. 22.09.1994. god.,
  Antonela Jengić – zamjenica člana, rođ. 16.06.1997. god.
 8. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske stranke prava – Podružnica Gospića
  Maria Ćaćić – članica, rođ. 11.07.1993. god.,
  Mario Tomac – zamjenik članice, rođ. 30.09.1993. god.
 9. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske stranke prava – Podružnica Gospića
  Josip Starčević – član, rođ. 15.09.2002. god.,
  Marina Ćaćić – zamjenica člana, rođ. 18.11.2003. god.

   Popis važećih kandidatura utvrđen je na način propisan Odlukom tako da je ime i prezime kandidata na popisu navedeno prema redoslijedu zaprimljenih prijava, a Popis važećih kandidatura sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime kandidata i zamjenika kandidata, te datum i godinu rođenja kandidata i zamjenika kandidata. 
  
   Sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Odluke, Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja dostavlja Gradskom vijeću Grada Gospića.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura bit će objavljeni na web stranicama Grada Gospića.
  
   Temeljem odredbe članka 10. Odluke, Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s Popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih sukladno odredbama članka 11. Odluke. 
  
   Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića dostavlja se u prilogu.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

P O P I S

VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA

 1. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Antonija Vujnović – članica, rođ. 05.08.1995. god.,
  Ivona Radošević – zamjenica članice, rođ. 11.10.1995. god.
 2. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Željka Rukavina – članica, rođ. 23.09.1996. god.,
  Željka Rožić – zamjenica članice, rođ. 08.09.1994. god.
 3. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Matija Živković – član, rođ. 12.12.1998. god.,
  Maja Baričević– zamjenica člana, rođ. 20.12.2001. god.
 4. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Marin Maras – član, rođ. 18.02.1994. god.,
  Nikolina Uzelac – zamjenica člana, rođ. 27.04.1997. god.
 5. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Luka Krmpotić – član, rođ. 26.01.1996. god.,
  Ivan Turić – zamjenik člana, rođ. 06.05.1995. god.
 6. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Ana Šimunić – članica, rođ. 24.06.1997. god.,
  Marija Šimunić– zamjenica članice, rođ. 15.01.1995. god.
 7. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Gospića
  Ivan-Filip Uzelac – član, rođ. 22.09.1994. god.,
  Antonela Jengić – zamjenica člana, rođ. 16.06.1997. god.
 8. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske stranke prava – Podružnica Gospića
  Maria Ćaćić – članica, rođ. 11.07.1993. god.,
  Mario Tomac – zamjenik članice, rođ. 30.09.1993. god.
 9. PREDLAGATELJ: Mladež Hrvatske stranke prava – Podružnica Gospića
  Josip Starčević – član, rođ. 15.09.2002. god.,
  Marina Ćaćić – zamjenica člana, rođ. 18.11.2003. god.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content