POZIV za dostavu prijedloga priznanja Grada Gospića

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog
prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića („Službeni vjesnik
Grada Gospića“ br. 2/09, 4/19) i Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u
2023.godini („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23), Povjerenstvo za utvrđivanje
konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja

o b j a v lj u j e

P O Z I V

za dostavu prijedloga priznanja Grada Gospića

 

I.

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja pokreće
postupak za dostavu prijedloga javnih priznanja ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koja se
dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja – svete Marije Magdalene
i to za javno priznanje:

„ PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA “

II.

„PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA“ može se dodijeliti fizičkim i pravnim
osobama za izuzetna ostvarenja u području znanosti, gospodarstva, kulture, zdravstva, sporta,
odgoja i obrazovanja, umjetnosti, humanitarnog djelovanja, unapređenja i zaštite prirodnog
okoliša, te drugih oblika društvenog djelovanja.
PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA“ je plaketa i pismeno priznanje.

III.

Pravo na dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja ima:

  • najmanje 1/3 vijećnika
  • Gradskog vijeća Grada Gospića,
  • gradonačelnik,
  • mjesni odbori,
  • udruge gospodarstvenika i obrtnika,
  • udruge građana,
  • trgovačka društva,
  • političke stranke,
  • vjerske zajednice
  • druge pravne osobe.


IV.

Prijedlozi se podnose na obrascima za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Grada Gospića u 2023. godini, koji se mogu preuzeti s mrežne stranice Grada
Gospića www.gospic.hr, ili podići u Pisarnici Grada Gospića, Budačka 55, soba br. 37.
Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
Na eventualni zahtjev Povjerenstva, podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske podatke i dokumentaciju.

V.

Svi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s odgovarajućim obrazloženjem i
dokumentacijom podnose se zaključno sa 06. Srpnja 2023. godine, a dostavljaju se
poštom na adresu:

GRAD GOSPIĆ
Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja
p. p. 46
53000 Gospić

s naznakom «JAVNA PRIZNANJA GRADA GOSPIĆA», ili osobno u Pisarnicu Grada
Gospića, Budačka 55, soba br. 37.


KLASA: 061-01/23- 01/4
URBROJ: 2125-1-01-23-01

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog
prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content