Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 01/2020

Gospić, 24. siječnja 2020. godine

S A D R Ž A J

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
 2. ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja i udjela
 3. ODLUKA o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2020. godini
 4. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2020. godinu
 5. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra-puta na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.br. 4994 k.o. Smiljan
 6. ODLUKA o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2020. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu
 8. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2020. godinu
 9. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. godinu
 10. ODLUKA o izmjeni Programa javnih poteba u kulturi Grada Gospića za 2020. godinu
 11. SREDNJOROČNI (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Gospića za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 12. PLAN davanja koncesija na području Grada Gospića za 2020. godinu
 13. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2018. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u 2020. godini na području Grada Gospića
 2. ODLUKA o financiranju troškova označavanja (mikročipiranja) pasa u 2020. godini na području Grada Gospića
 3. ODLUKA o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području Gospića u 2020. godini
 4. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
 5. PRAVILNIK o korištenju sustava videonadzora u šumi Jasikovac