Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 01/2022

Gospić, 01. veljače 2022. godine

S A D R Ž A J

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
 1. ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića
  OPĆI UVJETI ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića
 2. ODLUKA o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić za razdoblje 2021. – 2027. godine
 3. ODLUKA o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2022. godini
 4. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 5. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
 6. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA
 1. ODLUKA o financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u 2022. godini na području Grada Gospića
 2. ODLUKA o financiranju troškova označavanja (mikročipiranja) i prvog cijepljenja pasa u 2022. godini na području Grada Gospića
 3. ODLUKA o davanju naziva nogometnom stadionu u Ličkom Osiku
 4. ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica
 5. GODIŠNJI Plan raspisivanja javnih poziva Grad Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu
  Godišnji plan raspisivanja javnih poziva