Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 01/2023

 
Gospić, 25. veljače 2023. godine


S A D R Ž A J

 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada GospićaAKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA
 

 1. ODLUKA o provedbi plana preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Gospića za period od 2023. godine do 2027. godine
 2. ZAKLJUČAK o pristupanju kupnji nekretnina označenih k.č. br. 606/48 i 606/49 k.o. Divoselo izravnom pogodbom
 3. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na privremeno korištenje
 4. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
 5. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva
 6. ZAKLJUČAK o V. izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za prigovor
 7. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Gospića
 8. PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
 9. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Grada Gospića za 2023. godinu

  PLAN operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Grada Gospića za 2023. godinu

 10. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2023. godinu

 

 

                                         OSTALO 

 1. OPĆI uvjeti isporuke komunalne usluge upravljanja i održavanje groblja
 2. OPĆI uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću