Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 02/2021

Gospić, 25. ožujka 2021. godine    

S A D R Ž A J


 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
 
 1. I IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu
 2. ODLUKA o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET, društva s ograničenom odgovornošću
 3. ODLUKA o sufinanciranju 50% kamata za odobreni kredit namijenjen energetskoj obnovi višestambene zgrade na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2021. godinu
 5. ODLUKA o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića – PRILOG
 6. ODLUKA o IV izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Grada Gospića
 8. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o I. izmjenama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 9. ODLUKA o razrješenju i imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić
 10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2020. godinu
 11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. godinu
 12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2020. godinu
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu
 15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu


AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA
 
 1. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom Uskrsa socijalno ugroženim građanima
 2. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i organizacijama civilnog društva
 3. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Jure Turića
 4. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 5. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2020. godinu – Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2020. godinu
 6. ZAKLJUČAK o prodaji neposrednom pogodbom nekretnina označenih kao k.č.br. 3223/4 i 3228/2 k.o. Gospić
 7. ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pazarišta