Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 02/2022

Gospić, 17. veljače 2022. godine

S A D R Ž A J 
 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
  1. ODLUKA o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
  2. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2022. godinu
  3. SMJERNICE za organizaciju razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za razdoblje od 2022. do 2025. godine
  4. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 2021. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA
  1. ZAKLJUČAK o snivanju Partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja urbanog područja Gospić za razdoblje 2021.-2027. godine
  2. ZAKLJUČAK o osnivanju Koordinacijskog vijeća za urbano područje Gospić
  3. IZMJENE Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu
    – Prilog 1. Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu
  4. PLAN prijma u upravna tijela Grada Gospića za 2022. godinu