Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 03/2019

Gospić, 26. travnja 2019. godine

 

S A D R Ž A J

 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Gospića na donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude


AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i organizacijama civilnog društva
  2. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića
  3. ODLUKA o visini naknade za rad članova Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Gospića