Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 06/2019

Gospić, 16. srpnja 2019. godine

 

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo” – prof. dr.sc. Josipu Fajdiću
  2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – prof. Grgi Rupčiću posmrtno
  3. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Josipu Vrkljanu, dipl. ing. građ.

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju
  2. RJEŠENJA o dodjeli Pohvalnica Gradonačelnika Grada Gospića

AKTI SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA 

  1. ODLUKA o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića
  2. ODLUKA o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Gospića