Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 06/2020

Gospić, 03. srpnja 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. GODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
 2. II. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
 4. ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova
 5. ODLUKA o zaduživanju Grada Gospića
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića
 7. ODLUKA o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica
 8. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo” – Dragi Ratkoviću, dr. med. specijalistu interne medicine
 9. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića” – Mihovilu Bogoslavu Matkoviću, prof.
 10. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru
 11. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – HKUD – u Široka Kula iz Široke Kule
 12. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – mr. sc. Josi Vrkljanu
 13. IZMJENE i dopune Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  – Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  – Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu
 17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019. godinu
 18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu
 19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
 21. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Gospića

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 

 1. ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića za institucionalnu podršku u 2020.
 2. ODLUKA o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2020. godinu
 3. ODLUKA o proširenju ugostiteljskih terasa na javne površine Grada Gospića bez naknade
 4. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini
 5. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na privremeno korištenje
 6. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Grada Gospića za 2020. godinu
  – PLAN operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područe Grada Gospića za 2020. godinu
 7. PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara