Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 06/2021

Gospić, 11. listopada 2021. godine

S A D R Ž A J 


 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

  1. ODLUKA o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na područje Grada Gospića  – „Rekonstrukcija društvenog doma Lički Osik“– PRILOG

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

    1. ODLUKA o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
    2. ZAKLJUČAK o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Gospića za mandatno razdoblje 2021.- 2025.
    3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat.čest.br. 4994/2 k.o. Smiljan
    4. ZAKLJUČAK o osnutku i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama