Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 07/2020

Gospić, 13. kolovoza 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. III. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o visini naknade članovima upravnih vijeća ustanova kojima je Grad Gospić osnivač
  2. ODLUKA osufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola i obveznih udžbenika za učenike srednjih škola za 2020.godinu