Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 07/2022

Gospić, 10. lipnja 2022. godine

 

S A D R Ž A J
 
 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. GODIŠNJI Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine
 2. ETIČKI kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Gospiću
 3. ODLUKA o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 4. ODLUKA o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1
 5. ODLUKA o stavljanju izvan snage DPU lokacije trgovačkog centra „Lidl“ u Gospiću
 6. ODLUKA o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina
 7. ODLUKA o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika
 8. ODLUKA o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 9. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ELEKTROLIKA GOSPIĆ, na dijelu nekretnine označene kao kat. čest. br. 5289 k.o. Gospić
 10. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 3956/3 i 3956/4 k.o. Lički Osik
 11. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra  – puta na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2358, k.o. Brušane
 12. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 13. ODLUKA o početku mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika članice Gradskog vijeća
 14. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
 15. ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na nacrte prijedloga provedbenih akata za potrebe Strategije razvoja urbanog područja Gospić za razdoblje 2021. – 2027. g.- Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan
 16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu
 19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu
 20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu
 21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2022. godinu
 2. ZAKLJUČAK o financiranju prijevoza vode za potrošnju kućanstvima koja nisu priključena na vodoopskrbnu mrežu Grada Gospića
 3. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za prodaju građevinske parcele br. 5 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje
 4. ZAKLJUČAK o pristupanju kupnji izravnom pogodbom suvlasničkog dijela nekretnine označene kao kat. čest. br. 3245/2 upisane u z.k.ul.br. 2123 k.o. Gospić i suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3244/2 upisane u z.k.ul.br. 4172 k.o. Gospić
 5. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Gospića