Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 08/2020

Gospić, 25. rujna 2020. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

  1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
  2. ODLUKA o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2020./2021.

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
  2. ODLUKA o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesrereća za područje Grada Gospića i osnivanja Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Gospića
  3. ODLUKA o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Gospića
  4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat. čest. br. 2487/2 k.o. Lički Novi
  5. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama