Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 09/2019

Gospić, 08. studenoga 2019. godine

S A D R Ž A J 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o provođenju radova za opće dobro bez naknade
  2. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
  3. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine označene kao kat.čest.br. 3223/3 k.o. Gospić
  4. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnina označenih kao k.č.br. 750, k.č.br. 751/8 i k.č.br. 4615/1, k.o. Klanac
  5. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na „Cjenik javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada“
  6. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za donošenje odluka o odabiru korisnika kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Gospića
  7. ZAKLJUČCI o dodjeli potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2019. godinu