Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 10/2020

Gospić, 12. prosinca 2020. godineS A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 2. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu
 3. ODLUKA o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
 4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade zbog nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
 5. ODLUKA o donošenju Plana zaštite od požara za 2020. godinu za Grad Gospić
 6. ODLUKA o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Gospić
 7. ODLUKA o donošenju Procjene rizika od velikih nedsreća za Grad Gospić
 8. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu za Grad Gospić
 9. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za k.č.br. 3228/2, k.o. Gospić
 10. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2021. godinu
 11. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2021. godinu
 12. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2021. godinu
 13. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2021. godinu
 14. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2021. godinu
 15. PROGRAM javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2021. godinu
 16. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2021. godinu
 17. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 18. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 19. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu
 20. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 21. PROGRAM utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2021. godinu
 22. PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu
 23. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
 24. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
 25. PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. godinu
 26. ANALIZA stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2020. godinu
 27. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 28. ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u GospićuAKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA
 

 1. ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta
 2. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)
 3. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 4. I. Izmjene i dopune Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)
 5. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića
 7. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za određivanje prioriteta financiranja Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića