Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 10/2022

Gospić, 21. srpnja 2022. godine

 

S A D R Ž A J

 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
  1. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva posebnog (etažnog) dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3859, k.o. Lički Osik
  2. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo“
  3. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića za životno djelo“
  4. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“

 


AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA
  1. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o financiranju prijevoza vode za potrošnju kućanstvima koja nisu priključena na vodoopskrbnu mrežu Grada Gospića