Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 11/2019

Gospić, 24. prosinca 2019. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. PRORAČUN Grada Gospića za 2020. godinu i projekcije za 2021.i 2022. godinu
 2. PLAN razvojnih programa Grada Gospića za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 3. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
 4. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
 5. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Gospića
 6. PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2020. godinu
 7. PROGRAM javnih potreba u školstvu za 2020. godinu
 8. PROGRAM javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. godinu
 9. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2020. godinu
 10. PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2020. godinu
 11. PROGRAM javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2020. godinu
 12. PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020. godinu
 13. PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 14. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 15. PROGRAM radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. godinu
 16. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 17. PROGRAM utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu
 18. PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2020. godinu
 19. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2020. godinu
 20. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
 21. PLAN razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2020. godinu
 22. ANALIZA stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2019. godinu
 23. ZAKLJUČAK o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2020. godinu

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 1. ODLUKA o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2019./2020. godinu te broj i iznos stipendije
 2. ODLUKA o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića
 4. PRAVILNIK o VII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
 5. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2019./2020. godinu
 6. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih i administrativnih uvjeta natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu
 7. ZAKLKUČAK  o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite Grada Gospića
 8. ZAKLJUČCI o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za 2019. godinu