Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 11/2022

Gospić, 16. kolovoza 2022. godine

S A D R Ž A J

 AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

  1. ODLUKA o visini iznosa pomoći za nabavu školskih udžbenika i/ili drugih obrazovnih materijala za 2022. godinu
  2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima
  3. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za postavu telekomunikacijskih ormara

AKTI ODBORA ZA PROPISE I PRAVNA PITANJA

  1. Urbanistički plan uređenja naselja Gospić – UPU 1 (pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)