Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 12/2019

Gospić, 27. prosinca 2019. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. IV.IZMJENE i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 2. II IZMJENE Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 3. ODLUKA o V. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 4. ODLUKA o agrotehničkim mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Gospića
 5. ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Gospića
 6. ODLUKA o produženju prava osobne služnosti tvrtki STRABAG d.o.o. za građevinske poslove, na kat. čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 8. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 9. ODLUKA o II. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2019. godinu
 10. ODLUKA o III. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2019. godinu
 12. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2019. godinu
 13. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2019. godinu
 14. ODLUKA o II izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2019. godinu
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 16. ODLUKA o III. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 17. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu
 18. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne sržavne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu
 19. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019. godinu
 20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 21. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
 22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Gospića u razdoblju od 2015. do 2019. godine
  IZVJEŠĆE o stanju u prostoru Grada Gospića u razdoblju od 2015. do 2019. godine