Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 12/2022

Gospić, 08. rujna 2022. godine

S A D R Ž A J


 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcija za 2023. i  2024. godinu
 2. ODLUKA o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
 3. ODLUKA o kratkoročnom zaduživanju Grada Gospića za 2022. godinu
 4. ODLUKA o davanju suglasnosti na prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
  Prilog III
 5. ODLUKA o imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 6. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2022./2023.
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 8. ODLUKA o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
 9. ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja za upućivanje prijedloga Vladi RH za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske
 10. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva


AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 2. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana operativne provedbe aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Grada Gospića za 2022. godinu
  PLAN
 3. PLAN motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara