Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 14/2022

Gospić, 03. studenoga 2022. godine

 

S A D R Ž A J

 

 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine
 2. ODLUKA o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića
 3. ODLUKA o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje od 2016. – 2020. godine
 4. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 5. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
 6. ODLUKA o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 8. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 9. ODLUKA o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 11. ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 12. ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića
 13. ODLUKA o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
 14. ODLUKA o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića
 15. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije
 16. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
 17. ZAKLJUČAK o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom

 


AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama i visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Grada Gospića
 2. ODLUKA o visini osnovice za obračun plaća zaposlenika u ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač