19. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/17
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 22. prosinca 2022. godine

Dnevni red;

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
  Ad-3.1. Izmj. i dop. Proračuna Grada Gospića za 2022.g.
  Ad-3.2. Obrazloženje uz III Izmjene i dopune Proračuna 2022.g.
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu;
  Ad-18.1 Prilog uz Prijedlog Odluke o donoš. Plana djelov. u podr. prir. nepogoda Grada Gospića za 2023. g. – PLAN DJELOVANJA
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje“;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 25. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 26. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 27. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja i održavanja groblja
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content