19. sjednica Gradskog vijeća

grad-gospic-novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/17
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 22. prosinca 2022. godine

Dnevni red;

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
  Ad-3.1. Izmj. i dop. Proračuna Grada Gospića za 2022.g.
  Ad-3.2. Obrazloženje uz III Izmjene i dopune Proračuna 2022.g.
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu;
  Ad-18.1 Prilog uz Prijedlog Odluke o donoš. Plana djelov. u podr. prir. nepogoda Grada Gospića za 2023. g. – PLAN DJELOVANJA
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje“;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 25. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 26. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 27. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja i održavanja groblja
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

6. lipnja 2023. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospićana kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti Odluka o donošenju VIII. izmjena i

Skip to content