USVOJENI AKTI SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

grad-gospic-novosti

28. prosinca 2022. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 3. Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu;
 4. Odluka o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu;
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu;
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu;
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
 16. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu;
 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića;
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
 19. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika;
 20. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje“;
 21. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću;
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja i održavanja groblja;
 26. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Komunalac Gospić d.o.o. obavještava korisnike usluga odvoza miješanog komunalnog otpada da se zbog neradnog dana u utorak, 30. svibnja (Dan državnosti) neće odvoziti miješani komunalni

Skip to content