UPUTE kandidatima/kandidatkinjama u postupku provedbe Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
G R A D   G O S P I Ć
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za
prostorno uređenje i gradnju
KLASA: 112-02/23-01/3
URBROJ: 2125-1-02-23-01
Gospić, 07.04. 2023. godine

Sukladno odredbama članaka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/8, 6/1/11, 04/18 i 112/19-u daljnjem tekstu „ZSN“), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju,(u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) daje sljedeće

U P U T E

kandidatima/kandidatkinjama u postupku provedbe Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

I. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Gradonačelnik Grada Gospića raspisao je Javni natječaj (u daljnjem tekstu: „Javni natječaj“) za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju.

.

Javni natječaj  objavljen je  u „Narodnim novinama“ br. 39/2023, ( 07. travnja  2023. godine. )

II. NAZIV RADNOG MJESTA I OPIS STANDARDNIH MJERILA I POSEBNOG STRUČNOG ZNANJA

1. PROČELNIK  GRADSKOG UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

      – 1  izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kandidatkinje osim posebnih uvjeta navedenih u Javnom natječaju moraju ispunjavati i opće  uvjete propisane člankom 12. st.1. ZSN-a.

III. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Opis poslova:

-rukovodi Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima

-obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Upravnog odjela

-raspoređuje radne zadatke, daje upute za rad te donosi odgovarajuća rješenja u okviru svojih ovlaštenja

-brine o pravovremenoj pripremi i primjeni akata Gradskih tijela 

-brine o stručnom usavršavanju službenika i nadzire njihov rad

-prati stanje iz djelokruga rada Upravnog odjela, predlaže i donosi odgovarajuća rješenja

-obavlja i druge srodne poslove po nalogu gradonačelnika

Podaci o plaći:

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta  je 3,75 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 530,89 EUR. Plaću čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

IV. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

 1. Natječaj provodi Povjerenstvo  koje obavlja sljedeće poslove:
 2. utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune;
 3. utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem;
 4. kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja poziva na provjeru znanja i sposobnosti
 5. podnosi izvješće pročelnici o provedenom postupku odabira i predlaže kandidata za prijam u radni odnos.
 1. Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak. Ukoliko je prijava na Javni natječaj nepravodobna ili/i nepotpuna, ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
 2. Provjera znanja i sposobnosti kandidata. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog natječaja. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

V. PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljen test provjere znanja.

Pismena provjera traje 60 minuta (pisani dio).

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti
 • razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti mir i koncentraciju ostalih kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. (članak 22.st.4. ZSN-a)

Smatra se da su kandidati uspješno položili testove te da mogu pristupiti intervjuu ako su iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 50% bodova.(Članak 22.st. 5. ZSN-a).

Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervju) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.(Članak 23. st.1. ZSN-a)

Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu rang listu kandidata, podnosi gradonačelniku izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti.(Članak st.2. ZSN-a)

Gradonačelnik  donosi Rješenje o imenovanju  izabranog kandidata/kandidatkinje a po izvršnosti istog donosi rješenje o danu početka rada te plaći.(Članak 24.st. 1. ZSN-a).

Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na Javni natječaj. Protiv rješenja o imenovanju   može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

VI. PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna znanja provjere znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

 1. Pisano testiranje obuhvaća:
 1.  Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine br.56/90, 135/97, 08/98,113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“br. 47/09,110/21).
 3. Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
 4. Zakon o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
 5. Statut Grada Gospića (Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09, 05/1007/10,  01/12,  02/13,  03/13-p.t,  07/15, 01/183/20, 1/21)
 6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19
 7. Intervju s Povjerenstvom

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. (Članak 22.st.5. ZSN-a).  

VII. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Na web stranici Grada Gospića (http://gospic.hr/) i na oglasnoj ploči Grada Gospića objaviti će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Preuzmi upute kandidatima/kandidatkinjama u postupku provedbe Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Skip to content