Javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića

Grad Gospić objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Gospića  Primarna svrha ovog javnog poziva je dobivanje povratnih informacija o postojanju interesu za zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu, a prije donošenja Odluke o raspisivanju i provođenju […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskeparcelek.č.br. 2509/24, k.o. Smiljan, označene I1-1 u „Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. stavka 2. i 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), […]