Javni natječaj o prodaji građevinske parcele u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje

Grad Gospić objavljuje:

J A V N I  N A T J E Č A J

o prodaji građevinske parcele u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje

I.

Predmet prodaje je  građevinska parcela u „Zoni poslovnih namjena“ Smiljansko polje, utvrđena prema Detaljnom planu uređenja „Zone poslovnih namjena“ Smiljansko polje.

Oznaka građ.parcelePovršina u m2MaksimalnaizgrađenostMaksimalna katnost
 Br.  5 2 100 m2 40% P+1  

Građevinske parcele namijenjene su za poslovnu djelatnost sljedećih namjena:

– industrijsko-proizvodni sadržaji

– obrtničko-proizvodni sadržaji

– uslužno-servisni sadržaji

– skladišno-distribucijski sadržaji

– trgovačko poslovni sadržaji.

II.

Građevinska parcela izložena prodaji opremljena je komunalnom infrastrukturom (voda, odvodnja otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK, i priključci parcela na javni put).

Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrđeni su Detaljnim planom uređenja.

III.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

IV.

Početna prodajna cijene građevinske parcele određuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, ukoliko se na istoj ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne ili obrtničko-proizvodne sadržaje, dok se za ostale sadržaje predviđene točkom I. ovog Natječaja određuje početna prodajna cijena od 70,00 kn/m2.

V.

            Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine(a) na žiro-račun Grada Gospića 2390001-1813000004, poziv na broj 7757 – OIB.

VI.

            Natjecatelji u prijavi trebaju naznačiti naziv trgovačkog društva ili obrta i adresu, te priložiti:

 1. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 2. izvod iz sudskog ili obrtnog registra (originali ili ovjeren primjerak)
 3. BON-1 i BON-2, ne stariji od 3 mjeseca (originali ili ovjeren primjerak)
 4. potvrdu o izmirenim porezima i doprinosima
 5. kratak opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razloge ulaska u Zonu i financijska izvješća za zadnju godinu.
 6. djelatnost koju namjerava obavljati u Zoni
 7. redni broj parcele za koju se natječe
 8. planiranu veličinu objekta u m2
 9. procjenu potrebe električne snage
 10. planirani broj novozaposlenih radnika
 11. planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

VII.

      Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Gospića, soba 37, ili se šalju poštom, u zapečaćenom omotu s naznakom „Zona poslovnih namjena Smiljansko polje“ – za natječaj, ne otvarati. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15  dana od objave natječaja.

VIII.

      Najpovoljnijim ponuditeljem, smatrat će se onaj  ponuditelj koji predloži značajniji gospodarski program, zapošljavanje većeg broja radnika, ostvarenje predloženog programa u kraćem vremenu, ima sjedište tvrtke na području Grada Gospića te ponudi najvišu cijenu zemljišta po m2.
Uz ove kategorije za ocjenu najprihvatljivijeg ponuđača vrednuje se dokumentacija utvrđena točkom VI. ovog natječaja.

IX.

S izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor kojim će se urediti rok i način plaćanja, pravo na raskid ugovora u slučaju nepoštovanja rokova realizacije projekta, kao i druga međusobna prava i obveze.

X.

      Grad Gospić zadržava pravo upisa tereta na kupljenu nekretninu u zemljišnoj knjizi, kojim će se spriječiti otuđenje i terećenje iste, sve do realizacije planiranog projekta.
Ako kupac u roku od 6 mjeseci od kupnje zemljišta ne pokrene postupak ishođenja lokacijske dozvole, ili ako nakon potpisivanja ugovora u roku od 2 godine ne započne s obavljanjem djelatnosti u zoni, ili ako promjeni djelatnost koja nije u skladu s onim za koju je dodijeljeno zemljište, prodavatelj može raskinuti kupoprodajni ugovor i ima pravo nazadkupa zemljišta, po istoj kupoprodajnoj cijeni utvrđenoj u ugovoru.

XI.

      Kupac građevinske parcele korisnik je povlastica koje su utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi i dr. aktima Grada Gospića.

XII.

      Jamčevina uplaćena po utvrđenom najpovoljnijem ponuditelju zadržava se i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelj koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 10 dana, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XIII.

      Gradonačelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XIV.

      Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, soba 38 ili na telefon (053) 572-025, radnim danom od 9 do 14 sati.

KLASA: 940-01/22-01/59

URBROJ: 2125/01-03-22-03

Gospić, 27. svibnja 2022. godine

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Gospić

37. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAGRAD GOSPIĆGRADSKO VIJEĆEKLASA: 024-01/24-01/12URBROJ: 2125-1-01-24-01Gospić, 10. srpnja 2024. godine   Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,

Skip to content