JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Gospića radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Na temelju članka 3.Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23) ( u daljnjem tekstu: Odluka), a u svezi s člankom 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), Gradonačelnik Grada Gospića, dana 6. kolovoza 2023. godine, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
na području Grada Gospića
radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića, lokacija Gospić, Pazariška ulica, sukladno Zakonu.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Gospića imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Veličina stana koji podnositelj može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva kako slijedi:

a)    za 1 osobu

do 44 m² netto korisne površine stana

b)    za 2 osobe

do 55 m² netto korisne površine stana

c)    za 3 osobe

do 60 m² netto korisne površine stana

d)    za 4 osobe

do 73 m² netto korisne površine stana

e)    za 5 osoba

do 77 m² netto korisne površine stana

f)     za 6 i više osoba

do 94 m² netto korisne površine stana

Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana.

 

II.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, podnosi se na posebnom obrascu (OBRAZAC 1.), koji se preuzima (s pripadajućim izjavama) na mrežnoj stranici Grada Gospića: www.gospic.hr ili neposredno u prostorijama Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 14, Gospić, radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

 1. presliku domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,

 

 1. rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

 

 1. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana s prikazanim ukupnim vremenom prebivanja na području Grada Gospića za podnositelja zahtjeva, a koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

 

 1. OBRAZAC 4. – ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/ neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te supotpisanu od strane dva svjedoka (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

 

 1. dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu:
 • Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana)
 • Uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana)
 • OBRAZAC 2. – ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili
 • OBRAZAC 3. – ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana imaju u vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu,

 

 1. dokaz stambenog statusa:
 • važeći ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom kao dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija, podaci o najmodavcu, odnosno vlasniku stana), ili
 • važeći ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva), ili
 • OBRAZAC 5. – ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te vlasnički list (posjedovni list) za nekretninu člana obitelji u slučaju iz članka 6. točka c)

 

 1. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma – u preslici),

 

 1. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jedno roditeljska obitelj) – presudu/rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu

 

 1. dokaz o školovanju djece – potvrda / uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju,

 

 1. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

 

 1. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

 

 1. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 2. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva.

 

Ukoliko je uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva iz točke 3. ovog članka nepotpuno i ne iskazuje cjelokupno razdoblje prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Gospića, podnositelj zahtjeva dužan je uz vlastito uvjerenje o prebivalištu dostaviti i uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Sve isprave koje se mogu pribaviti elektroničkim putem iz sustava e-građani su važeće.

Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid članovima Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema programu društveno poticane stanogradnje (POS-a) (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

 

III.

Prilikom pregleda i bodovanja svakog pojedinog zahtjeva pridržava se pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a sve u cilju sagledavanja svih relevantnih činjenica u pogledu podnositelja zahtjeva.

Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 8 dana za dopunu dokumentacije.

Ukoliko dostava ne uspije na adresu koju je podnositelj zahtjeva naveo u svom zahtjevu, pismeno koje se upućuje podnositelju zahtjeva, stavit će se na oglasnu ploču Grada Gospića, pri čemu se smatra da je dostava pismena obavljena danom stavljanja pismena na oglasnu ploču.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni zatraženi dokazi, takav zahtjev se neće razmatrati.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom, te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

 

IV.

Popunjeni Zahtjev za kupnju stana zajedno s prilozima dostavlja se putem pošte preporučeno ili osobnom predajom dokumentacije u zatvorenoj omotnici u  pisarnici gradske uprave Grada Gospića, do 30.09.2023. godine  na adresu:

GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 53 000 Gospić,

uz naznaku:

„ Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Grad Gospić – NE OTVARAJ”

 

U slučaju da je zahtjev predan pošti preporučeno ili ovlaštenom pružatelju usluga, dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje tijelu kojem je upućen.

Zahtjevi zaprimljeni nakon 30.09.2023. godine (izvan navedenog roka) neće se razmatrati.

 

V.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom.

Ističemo kako će se osobni podaci podnositelja i članova obitelji navedenih u zahtjevu koristiti u svrhu utvrđivanja Liste reda prvenstva i provođenja svih aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom i Odlukom odnosno radi ostvarivanja javnih ovlasti Grada Gospića i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu. „APN“). U tom smislu, prilikom objave Liste reda prvenstva objaviti će se  ime i prezime svih podnositelja zahtjeva.

 

VI.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Grada Gospića www.gospic.hr  

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed u prijedlogu Liste reda prvenstva, odnosno neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva u roku 8 dana od objave prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama grada Gospića. O osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Konačnu listu prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što Gradonačelnik Grada Gospića donese odluke o podnijetim prigovorima te se ista objavljuje na oglasnoj ploči  i na mrežnim stranicama grada Gospića.

Važenje liste prvenstva utvrđuje se do prodaje svih planiranih i ugovorenih stanova po svakom pojedinačnom projektu ili do njenog opoziva zbog nemogućnosti planirane izgradnje stanova iz objektivnih razloga.

APN prodaje stanove sukladno Konačnoj listi reda prvenstva.

Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana odnosno redoslijed na Listi, taj će se podnositelj brisati s Liste, a predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana koji je APN sklopio u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka smatrat će se ništetnim.

 

VII.

U svemu ostalome što nije navedeno u ovom Javnom pozivu primjenjuju se odredbe Odluke kao i ostali pozitivni propisi RH.

Sve informacije i pojašnjenja u vezi Javnog poziva i podnošenja Zahtjeva može se dobiti putem telefona: 053/658-801 ili 053/658-804, te putem e-maila: katarina@gospic.hr

 

GRADONAČELNIK

Karlo Starčević

Najnovije informacije u vezi Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Gospića možete saznati klikom na ikonu

Podijeli novost

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Događanja

Aktivnosti HKUD-a “Široka Kula”

Za članove i članice HKUD-a “Široka Kula” mjesec lipanj izuzetno je aktivan, a u planu su brojne aktivnosti i tijekom cijelog ljeta. 02.lipnja nastupili su

Skip to content