Utorak, Siječanj 16, 2018

POU

jezici 2018_Medium

POU

jezici u_turizmu_2018_Large

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole

Na temelju odredbi članka 7. stavka 2. i 8. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 141/06), te odredbi članka 7. stavka 2. i članka 8. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine“ br. 130/11), Gradonačelnik Grada Gospića, donosi

O D L U K U

o imenovanju voditelja i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole

 

I

Ovom Odlukom imenuje se Josip Kovačević, dipl.oec., na radnom mjestu pročelnik Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu, voditeljem za financijsko upravljanje i kontrole u Gradu Gospiću.

 

II

Za koordinatora financijskog upravljanja i kontrole u Gradu Gospiću imenuje se Dragica Lazić, na radnom mjestu voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo Grada Gospića.

 

III

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole u suradnji s koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole treba osigurati provedbu aktivnosti iz članka 8. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru, što uključuje sljedeće:

 

  1. pružanje savjeta i potpore čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica o načinu uspostave, provedbe i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u dijelu za koji su oni nadležni;
  2. pripremu i praćenje provedbe Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u skladu s uputama Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija;
  3. pripremu Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola u skladu s Naputkom za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru;
  4. koordinaciju izrade internih akata iz proračunskog ciklusa (pravilnika, naputaka, uputa, smjernica) kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u procesu planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana te u procesu nabave i ugovaranja;
  5. suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija.

 

 IV

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole (Klasa:470-03/07-01/01, URBROJ 2125/01-02-07-01), od 11. lipnja 2007. godine.

 

 V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

 

KLASA: 470-03/14-01/01
URBROJ 2125/01-02-14-01
Gospić, 18. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK
Petar Krmpotić, dipl.politolog, v.r.

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting