Četvrtak, Travanj 26, 2018

Program javnih potreba za 2014. godinu

Grad Gospić, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, na temelju članka58. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-pročišćeni tekst),članka 27. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90, 27/93, 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94, 38/09), članka 76. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 33/12), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 10/97, 107/07) i članka 23. Zakona o udrugama (NN broj 88/01, 11/02), objavljuje

 

P O Z I V
za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe,
školstva, sporta, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Grada Gospića za 2014. godinu


 

I.

Javne potrebe u području predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, sporta, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu : javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Gospića jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Gospić koje se programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Grada Gospića za 2014. godinu u skladu sa zakonom uvrstiti će se:

 - u području predškolskog odgoja i naobrazbe – sufinanciranje i unapređenje standarda predškolskog odgoja te opremanje ili adaptacija objekata dječjih vrtića,

 - u području školstva - sufinanciranje standarda školskog odgoja i obrazovanja,

 - u području sporta – sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti sportskih udruga, saveza i zajednica u sportu na razini Grada Gospića koje su od interesa za Grad Gospić i to za: poticanje i promicanje sporta, očuvanje i poboljšanje postignute kvalitete sporta posebice onoga dijela koji doprinosi promidžbi Grada Gospića, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske manifestacije, održavanje i izgradnja sportskih objekata i terena, osiguravanje što većeg broja djece i mladeži u sportu putem sportskih udruga koje djeluju na području Grada, provedbi sustava treninga i natjecanja sportskih udruga, provođenja dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

 - u području kulture – redovita djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Gospić, izdavanje časopisa i listova u kulturi, organiziranje akcija i manifestacija u književno – nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti; program filmske djelatnosti, zaštita filmske baštine i prezentacije filmske i video produkcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko – galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno- scenske djelatnosti; programi unapređenja knjižničarske i muzejsko – galerijske djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Grad Gospić u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno – umjetničkog amaterizma; investicijsko održavanje i opremanje objekata od interesa za Grad Gospić,

 - u području tehničke kulture - sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Grad Gospić,

 - u području udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi - redovita djelatnost udruga, zaštita i promicanje ljudskih prava, preventivni programi sprečavanja nasilja u školama, programi udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću od interesa za Grad Gospić, sufinanciranje udruga proizašlih iz Domovinskog rata, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja kronično oboljelih osoba i osoba sa invaliditetom, potpore djeci i mladima, obrazovanje, područja demokratizacije i razvoja društva, unapređivanje kvalitete življenja, zaštite i očuvanja zdravlja, zaštitne prevencije i zaštite okoliša, promicanje Grada Gospića putem turističkih manifestacija.

 

II.

 Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno odražavaju aktivnosti i projekte koji predstavljaju interese za Grad Gospić.

 

 III.

 U obrazloženju prijedloga, predlagatelji će dostaviti kratki i detaljni opis programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Grad Gospić.

Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji će za svaki program obvezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada Gospića , soba br. 34 ili na web stranici Grada Gospića www.gospic.hr.

 

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenom području da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 20. rujna 2013. godine na adresu:

GRAD GOSPIĆ
GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU
Budačka 55, p.p. 46
53 000 Gospić

 

 Nepotpune, neobrazložene i financijskim planom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava. Uz prijave potrebno je navesti i vremenski period ostvarivanja predloženog programa.

KLASA: 402-04/13-01/10
URBROJ: 2125/01-03-13-01
U Gospiću, 02. srpnja 2013. godine

S poštovanjem,

PROČELNIK
Slaven Stilinović, dipl.ing.,v.r.

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting