Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

Opći dio

  • Račun prihoda i rashoda – sadrži plan svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke za proračunsku godinu iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
  • Račun financiranja – sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja te sve izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu.

Posebni dio

  • sadrži plan rashoda i izdataka odjela gradske uprave i proračunskih korisnika raspoređenih po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima. Rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa

  • sadrži planirane rashode za investicije, kapitalne pomoći i donacije.

 

Proračun Grada Gospića za 2018. godinu

Proračun Grada Gospića za 2017. godinu

Proračun Grada Gospića za 2016. godinu

Proračun Grada Gospića za 2015. godinu

Financijski izvještaji

Back to top