Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 04/2023

 
Gospić, 23. lipnja 2023. godine

S A D R Ž A J

 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
 1. GODIŠNJI izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu
 2. ODLUKA o uključivanju Grada Gospića u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogranje (POS-a)
 3. ODLUKA o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Gospića
 5. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2023. godini
 6. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnivačkih prava u „Dječjem centru” – Gospić
 7. ODLUKA o II. izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika
 8. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Veleučilišta „Nikola Tesla” u Gospiću
 9. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.br. 2251 k.o. Lički Osik
 10. ODLUKA o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP – OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ZAGREB
 11. ODLUKA o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića
 12. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Liči Osik
 13. PROGRAM potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2023. – 2027.
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  Izvješće
 1. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  Izvješće
 1. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu
 2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu
 3. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 4. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospića za 2022. godinu
 5. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu