Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 10/2023

 
Gospić, 29. prosinca 2023. godine

 


S A D R Ž A J

 

 AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
 1. III. Izmjene Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu
 2. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2024. godinu
 3. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2023. godinu
 4. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2023. godinu
 5. ODLUKA o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2023. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2023. godinu
 8. ODLUKA o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2023. godinu
 9. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2023. godinu
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2023. godinu
 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2023. godinu
 15. ODLUKA o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 16. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
 17. PRAVILNIK o III. izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje”
 18. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu